Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni ile, 6698 Sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, KAZIM DİRİK

MAHALLESİ 284 SOKAK NO:2 DAİRE:409 Bornova/İZMİR adresinde mukim; TKC

Medikal Ve Sağlık Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak

kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve

aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

1. Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirket tarafından veri

sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar

doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve

dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek,

kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek,

güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde

veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak, yurt içinde ve

yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere

açıklanabilecek/aktarabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak açık rızanız

olmasa dahi;

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin

yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,

Websitesine yönelik risk analizi ve yönetimi,

Süreç denetim ve şüpheli işlem araştırması süreçlerinin yönetimi,

Pazarlama amacı taşımayan; hizmet kalitesi ve müşteri

memnuniyetinin ölçümlenmesi, asistans hizmetlerinin

değerlendirilmesi, şikâyet yönetimi, ilgili veriler doğrultusunda

müşterilerin segmente edilmesi, anket çalışmalarının yapılması,

Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet

kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması,

Talep edilecek olan hizmetin sunumuna yönelik Şirket tarafından

doğrudan kullanımı ya da bu amaca yönelik dış hizmet tedarik

edilen firmalardan her türlü destek hizmetlerinin temin edilmesi,

Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerden gelecek taleplere verilecek

cevapların hazırlanması amaçlarıyla.

 

Açık Rızanız bulunması halinde ise;

Paylaşmış olduğunuz özel nitelikli Kişisel Verileriniz ve diğer Kişisel Verileriniz;

yine söz konusu hizmetin sunulmasına yönelik ve ayrıca satış-pazarlama

 

iletişimiyle genel bilgilendirmeler amacıyla, çerez politikamızda belirttiğimiz

şekilde diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek hizmetlerimizin

içerik ve tanıtımlarımızın geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler

sunabilmek amacıyla ve her türlü ticari ileti mesajlarının gönderilmesi

amacıyla kullanabilir.

İlgili kişi, pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya söz konusu

reklam-kişiselleştirme, yeniden hedefleme uygulamalarında yer almak

istemediği takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim

bilgilerinden ulaşarak da iletebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, aynı zamanda sadece ilgili kişiye sağlanacak hizmetlerin

daha iyi sunulabilmesi, daha güvenli bir şekilde saklanması, korunması ve

olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-

posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla,

sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki

hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden; yerli ya da

yabancı ülkelerde yerleşik 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli

ölçüde paylaşılacaktır.

Yurtdışına Veri Aktarımı

Şirket tarafından, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız

doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen

durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri

Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve

ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel

verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı

olarak taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı

olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere

aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından form,

e-posta, telefon, sms, web sitemiz, mobil uygulamamız, kargo, yazışmalar,

saha çalışmaları, sosyal medya, 3. kişiler, posta, web ara yüzü, kamera

kaydı, asistans firmalar ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen

hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel

verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini

suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen

durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve

aktarılabilmektedir.

 KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Şirket tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların

ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve

çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer alan “İletişim” sayfamızda

bildirilen adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yolu ile

iletebilirsiniz. Şirket, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve

her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak

sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve

sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir

maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler

tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki

gibidir:

Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması

hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması

durumunda itiraz etme,

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle

herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep

etme.

Kişisel Veri Saklama Süresi

Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta

öngörülen veya mevzuatta bir süre  öngörülmemiş ise kişisel veri işleme

amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin

 işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya

anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel

Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili

Kişinin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu

tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye

ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3

yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi

ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra

anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple

işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm

nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale

getirilir.

Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması

gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi

bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer

alan “İletişim” sayfamızda bildirilen e-mail adresimize, kişisel iletişim için

kullandığınız e-posta adresinizden göndereceğiniz bir e-posta yolu ile

bildirebilirsiniz.

whatsap logo
Bize Ulaşın
Kapat